Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Specialistische GGZ Volwassenen

Indien een huidige of in het verleden ondergane psychologische behandeling onvoldoende effect sorteert/sorteerde of als blijkt dat de klachten reeds lange tijd bestaan, complex van aard zijn en/of verankerd zijn in de persoonlijkheid, dan kan psychotherapie geïndiceerd zijn. Psychotherapie neemt dan ook een eigen plaats in binnen de geestelijke gezondheidszorg. Net zoals de psychologische zorg is psychotherapie gericht op verandering van gedrag, het anders leren omgaan en beleven van pijnlijke emoties en/of anders leren denken en omgaan met belangrijke contacten. De psychologische zorg is echter meer klachtgericht, terwijl psychotherapie veelal persoonsgericht is. Persoonsgericht wil zeggen dat de therapie veelal gericht is op problemen die het hele persoonlijke functioneren op vele levensgebieden beïnvloeden en waarin nog meer oog is voor iemands persoonlijkheid, levensgeschiedenis en omgeving. De duur van de psychotherapeutische behandeling verschilt uiteraard, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en de mate waarin de problematiek verweven is met de persoonlijkheid. Ofwel: psychotherapie is een langerdurende therapie gericht op het teweegbrengen van veranderingen in de beleving, de cognities en de wijze van functioneren van cliënten. Het doel van de psychotherapie is om psychische klachten en problemen te doen verdwijnen of aanzienlijk te verminderen, op een cliëntvriendelijke, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier. In psychotherapie wordt een proces van autonomie en groei gestimuleerd en men is daarbij gericht op duurzame verandering. 
Een psychotherapeut, een door het ministerie van VWS erkende specialist in de geestelijke gezondheidszorg,  behandelt dus problemen die door de persoon zelf en/of door zijn omgeving als ernstig ervaren worden. Het betreft psychische/ psychiatrische problemen/stoornissen die langere tijd bestaan en/of complex van aard zijn en specialistische behandeling vragen. Deze onderscheiden zich hiermee dus van enkelvoudige, recent ontstane psychische en psychosociale problemen die met psychologische behandeling meestal in een beperkt aantal sessies op te lossen zijn.

Werkwijze

Psychotherapie begint met een diagnostische fase waarin in 2 tot 4 sessies een beeld verkregen wordt van de problematiek, persoonlijke omstandigheden in verleden en heden, de persoonlijkheid van de cliënt waardoor werkhypothesen gevormd worden over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de te kiezen methode. Soms is aanvullend psychologisch onderzoek daarbij geïndiceerd. 
Na de diagnostische fase wordt met de cliënt de diagnose/werkhypothese en het behandelplan besproken. Na instemming van de cliënt met de diagnose/werkhypothesen en het behandelplan vindt de eigenlijke psychotherapie plaats in de vorm van gesprekken. Hierbij probeert de psychotherapeut stemmingen, cognities (manier van denken), gedragingen en houdingen (persoonlijkheidskenmerken) van de cliënt te beïnvloeden. Hij doet dit door het vakkundig toepassen van psychotherapeutische methoden, waaronder het hanteren van de therapeutische relatie. Er is een verscheidenheid aan psychotherapeutische behandelvormen, die verschillen in de mate waarin zij gericht zijn op de klachten en/of de persoonlijkheid van de cliënt en in duur. De psychotherapeut zal die psychotherapeutische behandelvorm kiezen die het meest aansluit bij uw klachten en persoonlijkheid.
Tijdens de behandelplanbespreking wordt ook altijd met u besproken hoe e-health (online behandeling) een integraal onderdeel van de behandeling kan zijn naast de gesprekken. In samenspraak met u wordt bekeken welke e-healthmodules geïndiceerd zijn en eventueel in welke volgorde of tijdsbestek. Wij maken gebruik van de e-health-modules van Therapieland

Duur

Psychotherapie brengt niet altijd een snelle oplossing voor uw problemen. Gezien de aard en complexiteit van de te behandelen problemen zal een psychotherapeutische behandeling in de regel langer duren dan een Basis GGZ behandeling (een jaar of langer, 20 à 30 zittingen). De behandeling kan confronterend en frustrerend zijn; dit moet u willen en aankunnen.

Kosten

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico (van € 385,00 per kalenderjaar).