Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Kosten en vergoeding

Psychologenpraktijk Maas & Niers is een particuliere instelling voor geestelijke gezondheidszorg.
 
Kosten en vergoeding 
De behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Wel valt de GGZ onder het wettelijk verplicht eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 385,00 per jaar, tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico hebt afgesproken *
Ook het soort polis dat u heeft, kan van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding. Heeft u bijvoorbeeld een budgetpolis, dan zijn er vaak voorwaarden verbonden aan de hoogte van de vergoeding. Kijk dit goed na in uw polis.

Vanaf januari 2022 heeft de overheid de regelgeving met betrekking tot de ggz-financiering gewijzigd. GGZ-behandelingen worden vanaf 2022 bekostigd via het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit heeft gevolgen voor je eigen risico vanaf 2022. Zie hiervoor de factsheet Factsheet-Beroepen-proces-webversie.pdf (zorgprestatiemodel.nl).

Indien Psychologenpraktijk Maas & Niers géén contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, krijgt u een gedeelte van de behandeling vergoed. Deze vergoeding varieert per zorgverzekeraar van 60 tot 80% voor een zogenaamde naturapolis. Indien u een restitutiepolis heeft, dan krijgt u een ‘marktconforme’ vergoeding, welke u na kunt vragen bij uw zorgverzekeraar. Meestal hoeft u niets bij te betalen bij een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis krijgt u zelf de rekening toegestuurd, welke u vervolgens naar uw zorgverzekeraar kunt sturen. Indien uw ziektekostenverzekering de behandeling niet (volledig) vergoedt, bedragen de kosten dit jaar € 98,00 per consult.
Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar goed te informeren hoeveel u vergoed krijgt, zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
Verandering van uw verzekeraar dient u onmiddellijk door te geven aan uw behandelaar.
                                                                                              
Behandelingen
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
Onder deze vorm van zorg vallen lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek en is onderverdeeld in vier kortdurende pakketten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Bij ieder pakket behoort een maximaal bepaalde behandelduur, variërend van vier tot twaalf gesprekken. De GBGGZ wordt vanuit de basisverzekering vergoed, waarbij u in ieder geval het eigen risico moet betalen aan uw zorgverzekeraar. Bovendien hangt het af van welke polis u heeft, of de behandeling (onder aftrek van het eigen risico) vergoed wordt. Zie hiervoor eveneens de uitleg onder Kosten en vergoedingen
 
Specialistische GGZ (SGGZ)
Deze zorgvorm behandelt langdurende en/of meer complexe problematiek.
Bij specialistische GGZ is geen maximum gesteld aan het aantal gesprekken. Uw huisarts kan u verwijzen voor één van bovengenoemde vormen van geestelijke gezondheidszorg als er een vermoeden is van een zogeheten DSM-stoornis. De SGGZ wordt vanuit de basisverzekering vergoed, waarbij u in ieder geval het eigen risico moet betalen aan uw zorgverzekeraar. Bovendien hangt het af van welke polis u heeft, of de behandeling (onder aftrek van het eigen risico) vergoed wordt. Zie hiervoor eveneens de uitleg onder Kosten en vergoedingen.

Onverzekerde zorg
Behandeling van onder meer werk gerelateerde problemen, relatieproblemen zonder bijkomende psychische klachten en aanpassingsstoornissen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Behandeling op eigen kosten blijft wel mogelijk. De kosten worden in rekening gebracht via een OVP (Overig product – niet verzekerde zorg). Het OVP-product is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot verzekerde zorg op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Per consult van 45 minuten wordt het maximum NZA tarief gehanteerd. Mocht u twijfelen of de behandeling van uw klachten in aanmerking komt voor vergoeding, dan kunt u ons bellen voor overleg of uw vraag aan uw huisarts voorleggen.
 

* Eigen risico geldt niet voor kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, 
  vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg,
  nacontrole levende orgaandonor en ketenzorg. Als u nog een resterend eigen risico heeft zal uw
  zorgverzekeraar dit bij u in rekening brengen, nadat zij onze factuur ontvangen hebben. 

De uitgebreide Praktijkinformatie kunt u lezen in de bijlage.